Adatkezelési tájékoztató

1.A Frigid Bt (1035 Budapest, Szentendrei út27-29; Adószám: 22250849-2-41), a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@hutogepalkatresz.hu e-mail címünkre, vagy bármely elérhetőségünk egyikére.

2.Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: •évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; •évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.); •évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); •évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az •információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); •évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); •évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

3.Szolgáltató, mint adatkezelő adatai: Cégnév: Frigid BT. A szolgáltató székhelye: 1035,Budapest, Szentendrei út 27-29) Cégjegyzékszáma: 01-06-772609
Adószáma: 22250849-2-41 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hutogepalkatresz.hu. A szolgáltató levelezési címe: 1035 Budapest, Szentendrei út 29. Telefonszáma:+36 1 4533398

4.Definíciók
4.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 4.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fzikai, fziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 4.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 4.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 4.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel em rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 4.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fzikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 4.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 4.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 4.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 4.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;4.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 4.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fzikai megsemmisítése; 4.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 4.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi; 4.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 4.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

5.A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogcíme Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató felhívja az adatközlők fgyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése

6.Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a kezelt adatok köre Az adatkezelés célja: a termékpartnerek nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, vásárlásokat követő visszatérítések nyújtása, a vásárlás és fzetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, bejegyzett cégnév, székhely, cégjegyzékszám, vállalkozói igazolványszám, adószám, telefonszám, e-mail cím, honlap, bankszámla adatok, aláíró neve és beosztása, képviselő neve, ügyintéző neve, kapcsolattartó neve, üzletvezető neve, referens neve és ID száma, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fzetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

7.Az adatkezelő ügyféllevelezése Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

8.Az eladó az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az adatok kezelésének célja a vásárló jogosultságának azonosítása. Az eailekben,telefonon megadott személyes adatok harmadik félnek az eladó nem adja ki, csak ha az a megrendelés teljesítésével szorosan összefügg (pl. kiszállításnál). Bármely felhasználó kérheti adatainak törlését, amelyet az oldal üzemeltetője a kérés beérkezése utáni legkésőbb 8. napig elvégez. Amennyiben a felhasználó megszűnteti regisztrációját, akkor adatai automatikusan törlődnek a rendszerből.Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

9.Amennyiben a vevő kiszállítást kér bármely termékünkre így adatait külső szállítónak adjuk át.
A DPD Hungária Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141, adószáma: 13034283-2-42, székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép., továbbiakban: DPD HU)
10.Jogorvoslati lehetőségek Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huHonlap: http://www.naih.hu

Üzletünk

Cím:

1035 Budapest, Szentendrei út 27-29.

Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00 - 15.30
Kedd: 8.00 - 15.30
Szerda: 8.00 - 15.30
Csütörtök: 8.00 - 15.30
Péntek: 8.00 - 13.00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva